کانال گالوانیزه

  • کانال گالوانیزه
گالوانیزه به آهنی گفته می شود که با روی پوشانده شده است.این آهن،اگر پوشش هم شکستگی پیدا کند،از زنگ زدن در امان می‌ماند. ماهیت آهن گالوانیزه،بین آهن و روی،پیلی الکتروشیمیایی ایجاد می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد استفاده می شود.
روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بالاتری از آن دارد.


در حلبی هایی که از آن قوطی می‌سازند، عمل معکوسی انجام می‌شود چون آهن فلزی فعالتر از قلع است و پتانسیل احیاء قلع بالاتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می‌رود و آهن آند می‌شود. در صورتی که پوشش قلع بشکند،خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می‌رود.
علت استفاده از آهن گالوانیزه،آهنی است که با روی پوشانده شده باشد.زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می‌گیرد.در محلی بر سطح جسم آهنی،اکسایش آهن انجام می‌شود و آند را ایجاد میکند و در جایی دیگر سطح آن جسم که (O2(g و H2O وجود دارد،کاهش می یابد و کاتد را ایجاد میکند و در نتیجه این عمل،ایجاد یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است.الکترونهای تولید شده در ناحیه آندی در میان آهن به سمت ناحیه کاتدی حرکت می‌کند.